Tudástár

Adótervezés (Tax Planning)

Az adótervezés olyan pénzügyi stratégiai folyamat, amely célja az adóterhek minimálisra csökkentése vagy optimalizálása, miközben a törvényes adókötelezettségeknek megfelelően működik. Az adótervezés során az egyének és vállalkozások kihasználják az adójogszabályok által biztosított különböző előnyöket és kedvezményeket annak érdekében, hogy hatékonyan kezeljék pénzügyeiket.

Bővebben

Ajánlott minimális befektetési (recommended minimum investment horizon)

Az ajánlott minimális befeketési futamidő az a minimális időtartam, amire az alapkezelő az egyes befektetési alapjaiba történő befektetést ajánlja. Az ajánlott minimális befektetési futamidő a befektető céljaitól, kockázatvállalási hajlandóságától és a választott eszközosztálytól függ. A magasabb kockázat nagyobb árfolyam-ingadozásokat takar, ami rövid távon akár szélsőséges hozamokat is eredményezhet. Az ajánlott minimális befektetési időtáv a likviditási alapok esetében általában néhány hét, a kötvényalapokra vonatkozóan 1-3 év, míg a részvényalapoknál jellemzően 3-5 év.

Bővebben

ÁKK

Lásd Államadósság Kezelő Központ

Alapítvány (foundation)

Az alapítvány egy jogi entitás, amelyet egy alapító hoz létre azért, hogy kezelje és felhasználja vagyonát vagy forrásait jótékonysági, oktatási, kulturális vagy egyéb közhasznú célokra. Az alapítványok kulcsfontosságú szerepet játszanak az olyan kezdeményezések támogatásában, amelyek a közjóhoz és társadalmi jólétéhez járulnak hozzá.

Bővebben

Alapkezelői díj (management fee)

A befektetési alapkezelő az alap kezeléséért alapkezelési díjban részesül. A díj időarányos részét - a nettó eszközérték kiszámítása keretében - a letétkezelő vonja le az alap értékéből. A díj éves mértéke az alap típusától függ. Az alapkezelési díj általában a részvényalapoknál a legmagasabb (jellemzően 2-2,5 százalék), a likviditási alap esetében a legkisebb mértékű (0,5-1 százalék).

Bővebben

Államadósság Kezelő Központ (ÁKK)

A magyar állam adósságának kezelését irányító intézmény, amely belföldi és külföldi piacokon Magyar Állampapírok kibocsátásával von be tőkét a hazai adósság finanszírozására. Belföldön az ÁKK által szervezett aukciókon kerülnek forgalomba a hazai állampapírok, amelyeket a befektetők az elsődleges forgalmazókon keresztül vásárolhatnak meg. Bővebben lásd a www.akk.hu honlapon.

Bővebben

Államkincstár (State Treasury)

Lásd Államadósság Kezelő Központ

Államkötvény (Government bond)

Az állam által kibocsátott, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapír, amely az állam adósságát testesíti meg. Az államkötvények hozama - az állami garancia miatt - legtöbbször alacsonyabb, mint az egyéb kibocsátásoké. Magyarországon jelenleg 3, 5, 10, 15, 20 és 30 éves fix, valamint különböző lejáratú változó kamatozású államkötvényeket bocsátanak ki.

Bővebben

Allokációs Döntés (Allocation Decision)

Az eszközallokációval kapcsolatos döntések, amelyek meghatározzák, hogy az eszközöket milyen arányban osztják el különböző eszközosztályok között.

Bővebben

Alternatív Befektetési Alap (ABA)

Az Alternatív Befektetési Alap (ABA) olyan befektetési eszköz, amely nem tartozik a hagyományos részvények vagy kötvények kategóriájába, és alternatív eszközökbe, mint például ingatlan, magántőke vagy hedge fundok, fektet be a portfóliójának diverzifikálása érdekében.

Bővebben

Alternatív befektetési alapkezelő (ABAK)

Az Alternatív Befektetési Alapkezelő (ABAK) egy pénzügyi szolgáltató, amely specializálódik alternatív eszközök, mint például hedge fundok vagy magántőkealapok, kezelésére. Az ABAK szakértői diverzifikált befektetési stratégiákat kínálnak, hogy optimalizálják a hozamokat és minimalizálják a kockázatokat az ügyfelek számára.

Bővebben

Átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás (ÁÉKBV)

Az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás (ÁÉKBV) olyan befektetési típus, amelybe több befektető csoportja közösen fektet be, és az általuk kibocsátott átruházható értékpapírokat kezeli, általában részvények vagy kötvények formájában, a portfóliójukat diverzifikálva.

Bővebben

Befektetési Alap (Mutual Fund)

A Befektetési Alap olyan pénzügyi termék, amelybe különböző befektetők pénzét gyűjtik össze, és ezt a kötegezett tőkét egy portfólióba fektetik be. Az Alap célja a minél magasabb megtérülés biztosítása a meghirdetett befektetési politika mellett a befektetési jegy tulajdonosainak. Befektetési terület szerint megkülönböztethetünk ingatlan, értékpapír (részvény, kötvény vagy más értékpapír), derivatív alapokat. Technikailag pedig nyílt, és a zárt végű alapokat.

Bővebben

Befektetési Alap Könyvvizsgálója (Auditor of Investment Fund)

A befektetési alap könyvvizsgálója auditálja és ellenjegyzi a befektetési alap éves jelentését. A könyvvizsgáló ellenőrzi azt is, hogy az alapkezelő a befektetési alap kezelése során betartja-e a kezelési szabályzatban, illetve a tőkepiaci törvényben (2001. évi CXX. Törvény a tőkepiacról, rövidítve Tpt.) előírtakat. A befektetési alap könyvvizsgálójának adatait az alap tájékoztatója tartalmazza.

Bővebben

Befektetési Alap portfóliója (Investment fund portfolio)

A Befektetési Alap portfóliója az alap által kezelt eszközök, értékpapírok és befektetések összességét jelenti, beleértve részvényeket, kötvényeket és más eszközosztályokat, amelyek a befektetési stratégiájával és céljaival összhangban állnak. A portfólió változhat az idő múlásával az alapkezelők döntései, a piaci feltételek és az alap befektetési politikája szerint.

Bővebben

Befektetési Alapkezelés

A befektetési alapkezelési tevékenység során a befektetési alapkezelő a kezelési szabályzatban megfelelően kialakítja a befektetési alapot, majd az alap vagyonát a kezelési szabályzatban foglalt befektetési politikának megfelelően a legjobb szakmai tudásának felhasználásával a lehető legmagasabb hozam elérése érdekében folyamatosan befekteti, a portfólió összetételét pedig rendszeresen felülvizsgálja.

Bővebben

Befektetési Alapkezelő

Befeketési Alapkezelő egy olyan cég, amelyik befektetési alap(ok) működtetésével lett megbízva. A törvények számos feltételt támasztanak az alapkezelő cégek elé (alaptőke, személyi-tárgyi feltételek stb.) a befektetők védelme érdekében.

Bővebben

Befektetési Alapkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ)

A BAMOSZ a hazai befektetési alapkezelők által alapított szervezet, amely képviseli tagjai érdekeit, közreműködik a szakterületet érintő törvényi szabályozás kialakításában, támogatja a szakoktatást, Etikai Kódexében szakmai ajánlásokat és normákat fogalmaz meg, ügyel a piaci verseny tisztaságára és elősegíti a piac fejlődését és a befektetők tájékoztatását. A hazai befektetési alapkezelők legnagyobb része a BAMOSZ tagja. 

Bővebben

Befektetési jegy (Investment certificate or Investment unit)

A befektetési jegy a befektetési alap által kibocsátott értékpapír, amely vagyoni jogokat biztosít az alap értékeire a befektetési jegy tulajdonosa számára.

Bővebben

Befektetési korlátok

A jogszabályok és a befektetési alapkezelő által az alap kezelési szabályzatában megszabott korlátok, amelyek a befektetések biztonságát szolgálják. Az állampapírokba történő befektetésekre azok alacsony kockázata miatt kevesebb korlátozás vonatkozik, míg például a részvényekbe, vállalati kötvényekbe, más alap befektetési jegyeibe és különösen a származékos eszközökbe csak szigorú korlátok betartásával fektethető a befektetési alapok vagyona.

Bővebben

Befektetési politika

A befektetési politikát a befektetési alapkezelő alakítja ki és alkalmazza befektetési döntéseinek meghozatala során. A befektetési politika bemutatja, hogy az alap kezelője pontosan milyen befektetéseket választhat és milyen stratégia alapján fektetheti be az alap tulajdonosainak megtakarításait, ezáltal fontos információkkal szolgálhat az adott befektetési alap kockázatosságát (árfolyamának ingadozását) és várható hozamát illetően.

Bővebben

Befektetési tanácsadás

Befektetési tanácsadás olyan szolgáltatás, amely pénzügyi szakemberek segítségével nyújt befektetési stratégiákat és tanácsokat egyéneknek vagy vállalkozásoknak annak érdekében, hogy optimalizálják portfóliójukat és elérjék pénzügyi céljaikat.

Bővebben

Befektető-védelmi Alap (BEVA)

A BEVA a befektetőket kártalanító intézmény, amely olyan esetekben fizet, amikor a befektető valamely követelését egy befektetési szolgáltató nem tudja szerződésszerűen kifizetni. A kártalanítási összeghatár 2004. december 31-ig egymillió forint volt, ezt követően 2007. december 31-ig kettőmillió forint, 2008. január 1-től 6 millió forint. A kártalanítás egymillió forintnál nagyobb követelés esetén egymillió forintig a teljes követelésre, a felett a követelés 90 százalékára vonatkozik. A BEVA a kártalanítások forrásául szolgáló vagyonának legnagyobb részét azon befektetési szolgáltatóktól szedi be, melyek a BEVA tagjaiként tagdíjat fizetnek. Ezért a befektetők számára pótlólagos biztonságot jelent, ha megtakarításaikat BEVA tag befektetési szolgáltatónál helyezik el. A BEVA az árfolyamok esetleges átmeneti csökkenéséből eredő veszteségért természetesen nem nyújt fedezetet, sem a befektetési alapok befektetési jegyei, sem más értékpapírok esetében. Bővebben lásd a www.bva.hu oldalon.

Bővebben

Benchmark

az adott befektetési Alap referencia hozama, amellyel szemben az Alap teljesítményét mérni lehet. Összehasonlítási, viszonyítási alap, olyan adatok, melyekhez az adott időszaki számok valamilyen módon hasonlíthatóak.

Bővebben

Bizalmi vagyonkezelés (trust fund management)

A bizalmi vagyonkezelés egy olyan szolgáltatás, amely során egy bizalmi vagyonkezelő (trustee) az ügyfél érdekében kezeli és felügyeli a vagyonát. Ez a jogi konstrukció széles körben használható öröklési tervezésben, vagyonvédelemben és a vagyon hatékony kezelésében.

Bővebben

Bruttó hozam

A befektetési alap saját tőkéjének a portfólióban lévő eszközök értékének változása miatt bekövetkező változása egy adott időszak alatt százalékban kifejezve. A befektetési alap bruttó hozama nem tartalmazza az alap működéséhez kapcsolódó és a kezelési szabályzatban részletesen és tételes feltüntetett költségeket - így például az alap- és letétkezelői díjat, a felügyeleti vagy az alap könyvvizsgálójának fizetett díjakat. Ezen költségek levonása után megkapjuk az alap nettó hozamát. A bruttó hozamot megadhatjuk évesített hozam, illetve nem évesített (nominális hozam) formájában is.

Bővebben

Budapesti Értéktőzsde (BÉT)

1990-ben alapult, és azóta is Magyarország egyetlen értéktőzsdéje, rövidített nevén a BÉT.

Legfőbb szervei: Közgyűlés, Igazgatóság, Felügyelő Bizottság, Etikai Bizottság, és szakmai bizottságok (Kibocsátói, Kereskedési, és Elszámolási).

Indexe: a BUX.

Jelenleg három szekciója van.

Részvényszekció: itt részvényekre, befektetési jegyekre, vállalati kötvényekre, és kárpótlási jegyre lehet azonnali üzleteket kötni.

Állampapír szekció: állampapírokkal kereskednek.

Származékos szekció: tőzsdei termékekre lehet határidős, és opciós ügyleteket kötni.

Bővebben

BUX Index

A budapesti részvénypiac mozgását jellemző mutató, 1992-ben indították, bázisértéke 1,000 pontban került meghatározásra az 1991. január első kereskedési napjának árfolyamai alapján.

Bővebben

Családi alkotmány (family constitution)

A családi alkotmány egy dokumentum, amelyet a család alkot és elfogad, és általában tartalmazza a családi értékeket, célokat, normákat és döntéshozatali folyamatokat, hozzájárulva ezzel a családi egység és irányítás stabilizálásához. Ez segít kialakítani és fenntartani a családi értékek és üzleti érdekek összehangolását generációk között.

Bővebben

Defláció

Az árak tartós csökkenése a gazdaságban.

Bővebben

Dematerializált értékpapír

Az értékpapír fizikai formában nem kerül kinyomtatásra, hanem elektronikus úton rögzített és továbbított, értékpapírszámlán nyilvántartott, az értékpapír valamennyi tartalmi kellékét azonosítható módon tartalmazó adatként létezik. Az ügyfél értékpapírja, mint elektronikus jel egyrészt a KELER központi értékpapírszámláján, másrészt az ügyfél által megbízott számlavezetőnél lévő értékpapírszámláján található meg, mely számlák egyenlegének meg kell egyeznie egymással.

Bővebben

Derivatív termék

Származtatott (határidős, opciós) termék.

Bővebben

Diszkont Kincstárjegy (DKJ)

Az államadósság fedezésére kibocsátott kincstárjegy-fajta, Magyarországon a Magyar Államkincstár Államadósság Kezelő Központja bocsátja ki a Magyar Állam nevében. Éves, illetve éven belüli (nálunk 3 és 6 hónapos) diszkont (kupon nélküli, névérték alatt kereskedett) értékpapírok.

Bővebben

Duration

Kötvénypiaci értékpapírok hátralévő átlagos futamideje. Az értékpapírok egyes kifizetéseinek jelenértéken számított relatív értékével súlyozzuk a kifizetési időpontokat. A durationt mint az egyes kötvények kamatláb-érzékenységét kifejező mutatót használják. Minél magasabb egy kötvénypiaci termék durationje, a termék árfolyama annál érzékenyebb a hozamok változására. A likviditási alapok durationje jellemzően nem haladja meg a 3 hónapot, míg egy kötvény alap durationje jellemzően 3-5 év közötti.

Bővebben

Egy jegyre jutó nettó eszközérték

Az alap nettó eszközértékét elosztva a forgalomban lévő befektetési jegyek darabszámával kapjuk az egy jegyre jutó nettó eszközértéket, ami a befektetési jegyek aktuális forgalmazási árfolyamának alapjául szolgál. Ahhoz, hogy egy befektetési alapban lévő befektetésünk aktuális értéke meghatározható legyen, az aktuális egy jegyre jutó nettó eszközértéket meg kell szorozni a birtokunkban lévő befektetési jegyek darabszámával. Az egy jegyre jutó nettó eszközértéket minden alapkezelő rendszeresen közzéteszi, így az ügyfelek folyamatosan figyelemmel kísérhetik a befektetésük értékének változását.

Egyéni portfoliókezelés

Az egyéni portfoliókezelés lényege, hogy a befektető (megbízó) és a portfolió kezelője (megbízott) között a megbízó pénzügyi céljait és kockázatvállalási hajlandóságát tükröző szerződés jön létre. A szerződés lehetővé teszi, hogy a megbízott a megbízó egyéni kockázatvállalási hajlandóságához és hozamelvárásához legjobban igazodó portfoliót állítson össze és azt a szerződésben meghatározott befektetési politikának és a Törvényben leírtaknak megfelelően kezelje. Míg a befektetési alapkezelési tevékenység a vagyonkezelés standardizált formája, az egyéni portfolió-kezelés személyre szabott szolgáltatás lehetőségét adja meg a befektetőknek.

Bővebben

Értékpapír

Okirat, amely tulajdonjogot (részvény), hitelviszonyt (kötvény), vagy dologi jogot (közraktárjegy) testesít meg, úgy, hogy e jogot az értékpapír nélkül sem gyakorolni, sem átruházni, sem bizonyítani nem lehet. Az értékpapír lehet névre, vagy bemutatóra szóló. Értékpapírnak minősül minden, amit a törvényalkotó ezzel a címkével ruház föl, de általánosságban pénzhez, vagyonhoz kapcsolódó jogok megtestesülései.

Bővebben

Értékpapírszámla

A dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás (olyan, mint egy bankszámla, csak pénz helyett értékpapírokkal).

Bővebben

Éves Jelentés

A Törvény szerint a befektetési alapkezelők kötelesek elkészíteni és a befektetőik számára hozzáférhetővé tenni az általuk kezelt befektetési alapok éves jelentéseit. Az éves jelentés bemutatja az egyes alapok befektetési politikájának alakulását, az adott alap hozamára legjobban ható piaci eseményeket, a befektetési alap portfoliójának év végi összetételét, annak változását az előző év végéhez képest, a nettó eszközérték és az egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) alakulását. Az éves jelentést a befektetési alap könyvvizsgálója auditálja. Az éves jelentést az alap kezelője legkésőbb a tárgyév lezárását követő 120 napon belül teszi elérhetővé a befektetők számára. Az éves jelentés mellett havi portfólió-jelentés és féléves jelentés segíti a befektetők tájékozódását.

Bővebben

Évesített hozam

Az évesített hozam százalékos formában fejezi ki az adott befektetés éves átlagos teljesítményét. A Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) - igazodva a Törvényhez - az egy évnél rövidebb időtartamú befektetések hozamának évesítését nem ajánlja, miután az időszak rövidsége miatt az évesítés felnagyíthatja az egyes periódusokban tapasztalható árfolyam-kilengéseket. Ez az eljárás a tájékozatlanabb befektetők megtévesztésére alkalmas lehet, ezért az éven belüli hozamokat az alap kezelője általában nem évesített (nominális) hozamként tünteti fel.

Bővebben

Family Office

A family office egy olyan pénzügyi és vagyonkezelési szolgáltatás, amelyet egy vagyont kezelő család vagy egy magas nettó értékű egyéni befektető számára hoznak létre. A family office a családi vagyon diverszifikálását, kezelését és hosszú távú tervezését segíti elő, különféle pénzügyi és üzleti szakértők segítségével.

Bővebben

Fedezeti ügylet

Olyan ügylet, mely egy másik ügylet kockázatát hivatott ellensúlyozni, vagy kiküszöbölni. Célja a meglévő nyitott pozíció kockázata ellen történő védekezés, egy ellentétes irányú - de nem feltétlenül ugyanarra a határidőre szóló - pozíció nyitásával.

Bővebben

Féléves jelentés

Tartalmában az éves jelentéshez hasonló, a befektetési alapkezelők által készített jelentés, melyet az alap kezelője a tárgyfélévet követő 45 napon belül tesz elérhetővé a befektetők számára. A féléves jelentést az éves jelentéssel ellentétben a befektetési alap könyvvizsgálója nem auditálja.

Bővebben

Felügyeleti díj

Az a befektetési alapot terhelő költség, amelyet az alap a Felügyeletnek fizet. A felügyeleti díj időarányos része a nettó eszközérték napi számításakor már levonásra kerül, így az alapkezelő által közzétett árfolyam- és hozamadatok már a díj levonása utáni helyzetet tükrözik.

Bővebben

Folyamatos forgalmazás

A sorozatban kibocsátott értékpapírok - így a nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei - forgalmazásának módja a folyamatos forgalmazás, melynek során az értékpapír kibocsátója azonos névértékű, azonos jogokat és kötelezettségeket megtestesítő értékpapírokat bocsát ki, egyidejűleg biztosítja azok folyamatos visszavásárlását.

Bővebben

Forgalmazási díj

A forgalmazási díjnak a befektetési jegyek vételénél és visszaváltásánál felmerülő vételi és eladási jutalék számít, melyek mértéke megtalálható a forgalmazó mindenkor hatályos üzletszabályzatában és az Alap kezelési szabályzatában. A forgalmazási díjak közvetlenül a befektetőt terhelő költségek, levonásuk után számítható ki a befektetés nettó hozama.

Bővebben

Forgalmazó

A befektetési alapkezelőnek a befektetési jegyek befektetők felé való értékesítésére forgalmazót kell megbíznia. Az alapkezelők az általuk kezelt alapok forgalmazására igyekeznek olyan forgalmazókkal szerződést kötni, amelyek kiterjedt forgalmazói hálózattal rendelkeznek. Ez magyarázza, hogy a hazai piacon működő alapkezelők forgalmazói legtöbb esetben a fiókhálózattal rendelkező bankok és hitelintézetek köréből kerülnek ki. A forgalmazók lebonyolítják a befektetési jegyek adásvételét, vezetik a befektetéshez szükséges értékpapírszámlát, közreműködnek a befektetők tájékoztatásában. A befektetési alapok tulajdonosai ilyen módon a forgalmazó ügyfelei, ennek megfelelően az egyéni ügyféladatok kizárólag a forgalmazó birtokában lehetnek, azokat a befektetés alapkezelő nem ismerheti. Az értékpapírszámlákat vezető forgalmazó cégen keresztül az ügyfelek biztonságát a Befektető-védelmi Alap (BEVA) szolgáltatásai is növelik.

Bővebben

GDP (Gross Domestic Product)

Bruttó Nemzeti jövedelem, amely megmutatja, hogy egy adott gazdaság egy évben összesen milyen értékben termelt vagyont. A GDP-t szokás az alábbi összetevőkre bontani: lakossági fogyasztás, vállalati beruházás, közösségi költekezés, valamint nettó export.

Bővebben

Határidős piac

Ezen a piacon valamilyen jövőbeli szállítási határidőre adhatnak el, vagy vehetnek a befektetők egy adott terméket. A határidő a tőzsdei határidős ügyleteknél (futures) standardizált, míg a tőzsdén kívüliek (forward) estében nem.

Bővebben

Határidős ügylet

A határidős ügylet keretében az ügylet eladója az ügylet alapját képező szerződésben rögzített áron, mennyiségben, helyen, egy jövőbeni időpontra eladja, a vevő pedig megvásárolja az ügylet tárgyát képező eszközt (értékpapírt, devizát, tárgyi eszközt, stb.). A határidős ügyletkötések általában fedezeti, spekulációs, illetve arbitrázs célú üzletek. A fedezeti céllal történő ügyletkötés célja, hogy egy meglévő kitettséget ellentétes irányú ügylettel semlegesítsen. A spekulatív célú határidős üzletkötés esetén a vevő/eladó az üzlet tárgyát képező eszköz árfolyamának emelkedésére/esésére számít, ezért a határidős piacon köt "fogadást". Az arbitrázs-ügyletek célja a piaci árazási anomáliák kijátszása.

Bővebben

Havi portfolió-jelentés

A Törvény alapján a befektetési alapkezelők havonta kötelesek elkészíteni az általuk kezelt befektetési alapok havi portfolió-jelentését. A havi portfolió-jelentés a befektetési alap portfoliójának eszközcsoportok szerinti megoszlását tartalmazza, míg a befektetési alapban lévő egyedi értékpapír megoszlását az éves jelentés, valamint a féléves jelentés mutatja be. A jelentést az alap kezelője a hónap végét követő 10. napig teszi elérhetővé az alap forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján.

Bővebben

Holding

Egy holding vállalat egy olyan jogi struktúra, amely több önálló vállalkozást tartalmaz, általában különböző iparágakban vagy tevékenységi területeken. A holding cég ellenőrzi ezeket a leányvállalatokat, gyakran stratégiai irányítással és pénzügyi tervezéssel foglalkozva.

Bővebben

Hozam (Return)

A hozam a befektetés vagy eszközök által generált jövedelem vagy nyereség mértéke, általában százalékban kifejezve. A befektetők számára a hozam fontos mutató, mivel segít értékelni az elérhető nyereséget az eredeti befektetéshez képest.

Bővebben

Hozam (Yield)

Az egy befektetésből vagy eszközből származó jövedelem és kamat.

Bővebben

Hozamgörbe

Az azonos kockázatú, de különböző lejáratú hitelpapírok hozamát (belső megtérülési rátáit) mutató görbe.

Bővebben

Intézményi Befektető

Az intézményi befektetők kezelésében összpontosul a vállalatok és a lakosság megtakarításainak és pénzügyi vagyonának jelentős része, így a pénz- és tőkepiacok kiemelt befektetőinek számítanak. Az intézményi befektetők csoportjába a következők tartoznak: hitelintézetek, befektetési vállalkozások, befektetési alapok, befektetési alapkezelők, kockázati tőketársaságok, kockázati tőkealapok, biztosítótársaságok, önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak, magán-nyugdíjpénztárak, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság.

Jegybank

A bankok bankja, a monetáris politika fő irányítója. Magyarországon a Magyar Nemzeti Bank (MNB) látja el ezt a funkciót. Az MNB  a hazai pénz- és tőkepiacon a felügyeleti szerv funkcióját is betölti, a teljes pénzügyi szektor működésének törvényessége felett is őrködve ezáltal. Ez a felügyeleti tevékenység - a letétkezelő mellett - biztosítja a befektetési alapkezelés piaca törvényi szabályozásnak megfelelő biztonságos és átlátható működését. Rendszeres időközönként átfogó ellenőrzéseket tart az alapkezelőknél, melyek alkalmával tüzetesen átvizsgálja az előző ellenőrzés óta történt eseményeket. Lásd bővebben a www.mnb.hu oldalon.

Bővebben

Jegyzési időszak

Azon időszak, amely alatt a befektetők a jegyzés útján megvásárolható értékpapírokat lejegyezhetik.

Bővebben

Jelzáloglevél

Jelzálogbank által kibocsátott, ingatlannal fedezett, közép vagy hosszú távú kötvény jellegű értékpapír, melyet a jelzálogbank egy meglévő hitelállományának finanszírozása céljából bocsát ki. Az állampapíroknál általában kockázatosabb, de biztonságosnak számító befektetés, hiszen a kibocsátó bank visszafizetési garanciája mögött szigorú feltételek szerint meghatározott ingatlanfedezet található.

Bővebben

Kamatláb-kockázat

A piaci kamatszint ingadozása elsősorban a kötvénypiaci befektetések értékére hat. A kamatlábak emelkedése a fix kamatozású kötvények árfolyamát csökkenti, miután hozamelvárások emelkedésének hatására a jövőbeli fix kifizetések diszkontált értéke (azaz: jelenértéke) csökken. Az elvárt kamatszint csökkenése ugyanakkor növeli az előre rögzített kifizetések jelenértékének összegét, azaz a fix kamatozású kötvények árfolyamát. Általában igaz, hogy egy kötvény (vagy kötvényportfólió) kamatkockázata annál nagyobb, minél hosszabb az eszköz (vagy portfólió) átlagos hátralévő futamideje (lásd Duration).

Bővebben

Kedvezményezett

A kedvezményezett az a személy vagy jogalany, aki vagy amely jogosult a trust, bizalom vagy más jogi konstrukció által generált jövedelemre vagy vagyonra. A kedvezményezett részesül az előre meghatározott jogokban vagy juttatásokban, és a trust vagy hasonló entitás szabályai alapján jogosult a rá vonatkozó előnyökre.

Bővebben

KELER Rt.

Központi Elszámolóház és Értéktár Rt, a brókercégek pénz és értékpapírszámláit vezeti (multilaterális nettósítás elvén). Az elszámolási idő tőzsdei üzletkötéseknél jellemzően két nap (T+2).

Bővebben

Kezelési Szabályzat

A befektetési alapkezelő egy alap indításakor a tájékoztatón kívül kezelési szabályzatot köteles készíteni és az alap indítása előtt azt a Felügyeletnek elfogadásra benyújtani. A kezelési szabályzat készítésének a célja, hogy a befektetők részletesen megismerhessék az alap befektetési politikáját, az alap működéséhez kapcsolódó díjakat és költségeket, az alap portfoliójában előforduló befektetések napi értékelésének módszerét, a befektetési alapkezelő és a letétkezelő szervezetét, részletes információkat kaphassanak a befektetés várható előnyeiről és kockázatairól. A kezelési szabályzatot a befektetési alapkezelőnek, illetve a befektetési jegyek forgalmazóinak jegyzési időszakban, valamint a jegyzést követő folyamatos forgalmazás során is elérhetővé kell tenni a befektetők számára.

Bővebben

Kötvények (Bonds)

Kötvények (Bonds)

Középárfolyam

A vételi és az eladási ár számtani átlaga.

Bővebben

Letétkezelő

A befektetési alapkezelőtől függetlenül működő hitelintézet. A letétkezelő egyrészt fontos feladatokat lát el a befektetési alapok napi működtetésében (vezeti a befektetésekhez kapcsolódó értékpapír- és pénzforgalmi számlát, megállapítja a nettó eszközértéket és az egy jegyre jutó nettó eszközértéket stb.), másrészt biztosítja a befektetési alapok törvényi szabályozásnak megfelelő működését (ellenőrzi a kezelési szabályzatban és a törvényben foglaltaknak való megfelelést, ezek sérülése esetén írásban értesíti az alap kezelőjét, szükség esetén a Felügyeletet).

Bővebben

Letétkezelői jutalék

A letétkezelő a letétkezelői feladatainak ellátásáért letétkezelési díjban részesül. A díj levonása az alapkezelési díjhoz hasonlóan történik: minden alkalommal, amikor a letétkezelő kiszámítja a befektetési alap nettó eszközértékét, a letétkezelői díj időarányos részét levonja az alap értékéből. A befektetési alap nettó hozama ilyen módon már a letétkezelői díj levonása utáni hozam.

Bővebben

Likvid értékpapír

Olyan értékpapír, amelyre a piacon rendszeresen és nagyobb mennyiségben születnek üzletkötések. A megfelelő forgalom eredményeképpen a befektető - igény esetén - könnyen, jelentősebb árfolyamveszteség nélkül megvásárolhatja, illetve értékesítheti a likvid értékpapírokat. A hazai jogszabály ezen túlmenően megkülönbözteti az ún. különösen likvid értékpapírt, ahol is az utolsó naptári negyedévben mért napi átlagos forgalom meghaladja a százmillió forintot.

Bővebben

Likvid eszköz

A befektetési alapkezelő az alap típusának megfelelő, hosszú távra vásárolt, stratégiai befektetések mellett folyamatosan tart bizonyos százalékú ún. likvid eszközt is az alap portfoliójában. A likvid eszközök tartásának fő célja, hogy az alap kezelője a befektetési alapból történő nagyobb tőkekivonás esetén is gyorsan és komolyabb árfolyamveszteség nélkül tudjon likviditást teremteni a visszaváltások fedezésére. Likvid eszköznek minősül alapvetően a számlapénz, a felmondhatóságában nem korlátozott bankbetét, az állampapír és a repo ügylet.

Bővebben

MIFID (Markets in Financial Instruments Directive)

A pénzügyi eszközök piacairól szóló Európai Uniós irányelv (2004/39/EK), amely 2007. november 1-jével lépett hatályba. A fogyasztók védelmében két fő mechanizmust tartalmaz: (1) A szolgáltatóknak tájékoztatniuk kell a fogyasztókat önmagukról, az általuk nyújtott szolgáltatásokról és az általuk kínált pénzügyi eszközökről. (2) A szolgáltatók kötelesek megfelelni bizonyos bizalmi előírásoknak, ami azt jelenti, hogy a fogyasztó legjobb érdekei szerint kell eljárniuk. A cél az, hogy a fogyasztó a befektetési termékkel kapcsolatos döntés meghozatalához elegendő tájékoztatást kapjon.

Bővebben

Monetáris politika

A gazdaság jegybank általi pénzügyi szabályozása. A monetáris politika főbb területei a pénz- és hitelállomány nagyságának változtatása, valamint a kamatláb, és az árfolyam-szabályozás. Eszközei jellemzően: a nyíltpiaci műveletek (deviza- vagy állampapír vásárlás), a jegybanki alapkamat és a kötelező banki tartalékráta megváltoztatása.

Bővebben

Nettó árfolyam

A kötvény árfolyama, megtisztítva a felhalmozódott kamattól. Amennyiben a névleges kamatláb kisebb, mint a piaci, akkor a nettó árfolyam alulról, ha nagyobb, akkor felülről közelít a névértékhez (lejáratkor megegyeznek).

Bővebben

Nettó eszközérték

A befektetési alapok vagyona, csökkentve a kötelezettségeik értékével.

Bővebben

Nettó hozam

A befektetési alap nettó hozama a bruttó hozam és az alap működéséhez kapcsolódó, a kezelési szabályzatban részletesen és tételesen feltüntetett költségek különbözete. Így például az alap- és letétkezelői díj, a felügyeleti vagy az alap könyvvizsgálójának fizetett díjak a nettó hozamból már levonásra kerültek. A befektetés nettó hozama abban különbözik a befektetési alap nettó hozamától, hogy az előbbi a forgalmazási díjakkal csökkentve (vételi és visszaváltási jutalék) mutatja a befektetési alap nettó hozamát.

Bővebben

Nominális (nem évesített) hozam

A befektetés bizonyos időszak alatt elért teljesítményét adja meg százalékos formában. A befektetési alapok esetében ez az egy jegyre jutó nettó eszközérték, azaz az árfolyam százalékban kifejezett növekedését jelenti. A Befektetési Alapkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ) irányelvei - igazodva a Törvényhez - az árfolyamok rövidtávú ingadozása (volatilitás) miatt nem engedik a befektetési alapok éven belüli hozamának évesítését, így az egy évnél rövidebb időszakok teljesítménye kizárólag nem évesített (nominális) formában jeleníthető meg vagy tehető közzé. Az évesített hozamok megadása az egy éven túli befektetések esetében szokásos.

Bővebben

Részvényalap

A részvényalap portfoliójának meghatározó részét (általában legalább 50 százalékát, jellemzően 80-100 százalékát) tartósan részvények alkotják, így ez az alaptípus értelemszerűen magas kockázatú befektetésnek számít. A magas részvényarány miatt az ilyen típusú alapok árfolyamának ingadozása (volatilitása) magasabb, mint a pénzpiaci, kötvény- vagy vegyes alapoké. Tekintve azonban, hogy a részvénypiacok teljesítménye hosszú távon általában felülmúlja a kötvénypiacok teljesítményét, a részvényalapokkal hosszabb időtávon elérhető hozam is nagyobb, mint a kisebb kockázatú alaptípusok várható hozama. Bár a részvényalapok gyakorlatban ugyanúgy használhatók rövid távú részvénypiaci spekulációkra, mint az egyes részvények, kockázatosságuk (magas volatilitásuk) miatt a kötvény- és vegyes alapokénál is hosszabb távra, minimálisan 3-5 évre ajánlott befektetések.

Bővebben

Részvények (Stocks)

Tagsági jogot megtestesítő értékpapír. Osztalékra, közgyűlésen való részvételre és szavazásra, végelszámolásban (felszámolásban) pénzre stb. jogosít. Lehet névre és bemutatóra szóló. Speciális fajták: elsőbbségi (osztalék, szavazati stb.), dolgozói, kamatozó.

Bővebben

RMAX Index

Az RMAX index a magyar állampapír index család tagja. Az index tartalmazza az elsődleges forgalmazói rendszerben szereplő éven belüli állampapírokat, amelyek nem rövidebbek három hónapnál. Az index a kosarában található állampapírok árfolyamváltozásait mutatja meg.

Bővebben

Stagfláció

A magas inflációnak és a gazdasági stagnálásnak (nulla körüli gazdasági növekedésnek) az együttese egy gazdaságban.

Bővebben

Származtatott (derivatív ügylet)

A származtatott ügylet közgazdasági értelemben egy másodlagos tőkepiaci eszköz. Például részvényt lehet venni közvetlenül, vagy az arra a részvényre kiírt opción keresztül is. Indokoltsága, hogy vannak befektetők, akik a piaci folyamatokat nem közvetlenül, hanem bizonyos módosításokkal szeretnék érezni. Egy vételi opció vevője például jogot szerez arra, hogy lejáratkor megkapja a részvény pozitív hozamát, de ne szenvedje el a veszteséget. Éppen azért, mert a származékos eszközök csökkentik a kockázatot, pénzbe kerülnek. A származtatott ügyletekhez tartoznak a határidős és opciós ügyletek, melyek közül a hazai alapok befektetési gyakorlatában is jól ismert ügylettípusok a határidős deviza- és részvényindex (pl. határidős BUX) ügyletek.

Bővebben

Származtatott Befektetési Alap

Származtatott termékekbe, tőkeáttétellel befektető befektetési alap.

Bővebben

Tájékoztató

A befektetési alapkezelők minden alap forgalmazásának megkezdése előtt kötelesek elkészíteni és a felügyleti engedély megadása után nyilvánossá tenni az adott alap tájékoztatóját. A tájékoztatónak részletesen tartalmaznia kell az adott alap adatait, az alapkezelőjének, letétkezelőjének, és forgalmazójának adatait. Az alap befektetési politikáját és az alap működése során felmerülő költségek elszámolásával kapcsolatos kérdéseket az alap kezelési szabályzata tartalmazza.

Bővebben

Trust

A trust egy jogi entitás, amelyet egy személy (settlor) hoz létre egy vagyontárgy vagy vagyonkezelés céljából, amelyet egy másik személy (trustee) kezel, és amelyből egy harmadik személy (beneficiary) hasznot húz. A trust a vagyon átadásának és kezelésének egy hatékony jogi módszerét kínálja, különféle célokkal, például az öröklési tervezés vagy vagyonvédelem szempontjából.

Bővebben

Vagyontervezés (Wealth planning)

A vagyontervezés a személyes vagy üzleti vagyont érintő stratégiai folyamat, amely magában foglalja a jövedelem, az ingatlan, az öröklés és az adóügyek tervezését, a célja pedig a vagyon hatékony kezelése, növelése és átörökítése a jövő generációk számára.

Bővebben

Vállalati likviditás

A vállalati likviditás azokat a pénzügyi erőforrásokat és likvid eszközöket jelenti, amelyekkel egy vállalat rendelkezik a rövid távú kötelezettségeinek fedezése és az üzletmenet zavartalan fenntartása érdekében. A megfelelő vállalati likviditás elengedhetetlen az operatív rugalmasság és a váratlan pénzügyi kihívások kezelése szempontjából.

Bővebben

Visszaváltási jutalék (Redemption fee)

Visszaváltási jutalék terhelheti a befektetőt, ha befektetési jegyeit a forgalmazónál visszaváltja, azaz pénzzé teszi befektetését. Az eladási jutalékhoz hasonlóan százalékos formában, fix pénzösszegben vagy a kettő kombinációjaként is meghatározható. A hazai gyakorlatban valamennyi formára találunk példát, de gyakoribb a fix összegű jutalék alkalmazása. Az eladási és a visszaváltási jutalék figyelembe vételével határozható meg a befektetés nettó hozama.

Bővebben

Wealth Management

A wealth management célja, hogy segítse az egyéneket és a családokat pénzügyi céljaik elérésében. Ez magában foglalja a pénzügyi tervezés, a befektetéskezelés, a nyugdíjtervezés, az adótervezés, az ingatlantervezés és más személyre szabott szolgáltatások (pl.: utódlásmenedzsment, jogi tanácsadás) kombinációját az ügyfél vagyonának optimalizálása és védelme érdekében.

Bővebben

ZMAX Index

A ZMAX index a 6 hónapnál rövidebb lejáratú állampapírok átlagos piaci árfolyamváltozását jelző index. Tartalmazza a 14 és 182 nap közötti hátralévő futamidejű, fix kamatozású magyar államkötvényeket, valamint diszkontkincstárjegyeket. A ZMAX a pénzpiaci alapok teljesítményének megítélésekor használható referencia- index (benchmark).

Bővebben
Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Írjon nekünk
Sütibeállításokkal kapcsolatos információk
Mi a cookie (süti)?

A cookie-k ("sütik") - a továbbiakban: süti vagy cookie - kis méretű adatcsomagok, amelyeket az Ön böngészője ment el, amikor a weboldalakat, köztük ezt a honlapot is látogatja.

A sütiket a weboldalak általában a felhasználói élmény javítására használják oly módon, hogy a weboldal vagy kizárólag a látogatás idejére ("Munkamenet" sütik, amelyek a böngésző bezárásakor törlődnek) vagy ismételt látogatások során ("Tartós" sütik) "megjegyzi" a felhasználót.

A jelen Cookie (süti) tájékoztató azt ismerteti, hogy a honlapon milyen sütiket használunk és Önnek, mint a honlap használójának milyen lehetőségei vannak a sütik beállításával kapcsoltosan.

Tájékoztatjuk, hogy a cookie-kat nem használjuk az Ön személyének közvetlen azonosítására alkalmas információk tárolására. Amennyiben személyes adatoknak minősülő adatokat kezelünk, ezt az Adatvédelmi tájékoztatónkkal összhangban tesszük.

Lehetnek olyan esetek, amikor harmadik fél cookie-ját használjuk. Kérjük, hogy harmadik fél sütijei tekintetében a harmadik félnél tájékozódjanak az adatkezeléssel kapcsolatban, ugyanis a harmadik fél adatkezelésére nincsen ráhatásunk.